Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


1177-hero-1200-675px

Hårtransplantation på vårdcentral

Intresset för hårtransplantationer har växt allt mer under de senaste åren. Ökningen beror främst på att kliniker för billigare kosmetiska ingrepp i exempelvis Turkiet och på andra platser har gjort ingreppen mer tillgängliga för en bredare massa.

Däremot kan man fråga sig: hur ställer sig den svenska sjukvården till hårtransplantationer?

I korthet går det att säga att hårtransplantationer inte erbjuds inom den offentliga svenska sjukvården. Hårtransplantationer anses vara kosmetiska ingrepp och utförs för att behandla olika typer av ärftligt håravfall hos män och kvinnor men även alopecia areata eller andra andra orsaker för tunnhårighet.

Dessa hårtransplantationer bedöms inte som nödvändig sjukvård och därför omfattas de inte av svensk offentlig sjukvård. Trots att det går att argumentera för att tunnhårighet och ärftligt håravfall kan påverka den drabbades mentala hälsa så omfattas hårtransplantationer ändå inte av den vård som erbjuds av exempelvis vårdcentral.

Vilken hjälp finns att få på vårdcentral vid håravfall?

Den svenska sjukvårdsrådgivningens webbrådgivning nås via 1177. Den information som finns om håravfall på 1177 är sparsam och fokuserar på rådgivning för självhjälp.

Det konstateras att håravfall är vanligt och främst orsakas av ärftlighet, stress eller sjukdom. Det framgår också att fläckvis håravfall är vanligt i samband med sjukdomen alopecia areata samt vid svampinfektioner i hårbotten.

Du uppmanas att söka läkare angående ditt håravfall eller problem med ditt hår om du  upplever något av de nedanstående besvären:

Behandling för håravfall på vårdcentral

I vissa fall kan håravfall utredas på vårdcentral för att finna underliggande orsak.

Om håravfallet är ett symptom på en sjukdom behandlas sjukdomen och du förväntas då återfå din hårväxt efter avslutad behandling. Likaså om håravfallet orsakats av medicinering så kan du tillsammans med din läkare överväga att byta till ett annat läkemedel.

Ärftligt håravfall anses inte vara skäl för någon behandling på vårdcentral. Om du har svårt att acceptera ditt utseende som följd av ditt håravfall hänvisas du att prova receptfria läkemedel. För män erbjuds även receptbelagda läkemedel. Det framgår dock att effekterna av dessa läkemedel anses ha liten effekt och endast kvarstår så länge behandlingen pågår.

Svensk sjukvård och kosmetisk kirurgi

Låt oss vara tydliga med en sak. Kosmetisk kirurgi och plastikkirurgi är två vitt skilda ingrepp och bör inte sammanblandas.

Kosmetisk kirurgi är oftast ett ingrepp som utförs för att förbättra en persons utseende medan plastikkirurgi är ett bredare fält och görs oftast som ett led av behandlingar som är medicinskt motiverade.

Kosmetisk kirurgi är inget som utförs på rutin inom svensk sjukvård men kan i enstaka fall vara motiverat för att behandla fysiologiska eller mentala åkommor. Exempelvis:

Som du kan se så behöver en person lida av stora besvär för att det ska anses medicinskt motiverat att erbjuda kosmetisk kirurgi inom ramen för den skattefinansierade vården, alltså erbjuda det avgiftsfritt.

Plastikkirurgi däremot är ofta förekommande för att reparera skadad vävnad eller hud så att dessa kan återställas till ursprungligt utseende och funktion. Det estetiska är sekundärt till att återställa funktionen i det område som omfattas av plastikkirurgin.

Åkommor som kan behandlas med hjälp av plastikkirurgi:

Plastikkirurgi och kosmetisk kirurgi är två ingrepp som har det gemensamt att de ökar en persons självkänsla och självförtroende såväl som att de förbättrar livskvaliteten för individen.

Svensk sjukvård och håravfallsbehandlingar

Tyvärr finns det idag på grund av resursbrist ingen håravfallsbehandling som erbjuds inom ramen för skattefinansierad svensk sjukvård.

Oavsett om det gäller åkommor såsom PCOS, sköldkörtelsjukdomar eller ens medfödda missbildningar. De underliggande sjukdomarna behandlas men om hårväxten inte återkommer är det inget som omfattas av sjukvården.

Liksom de flesta kosmetiska ingrepp som finns är hårtransplantationer och behandlingar för håravfall något som behöver göras på privata kliniker.


Om du önskar genomföra en hårtransplantation eller annan behandling för håret behöver du kontakta en privat specialistläkare. Det är endast för viss typ av manligt håravfall som du via vårdcentral kan få receptbelagd medicinering. I övrigt hänvisas du till receptfria läkemedel och naturläkemedel med tveksam effekt.

Hårtransplantationer

Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att ta fram riktlinjer för svensk sjukvård. De beslutar om vilken sjukvård som erbjuds inom ramen för den skattefinansierade svenska vården. Utgångspunkten för att erbjuda en behandling är att den ska anses ge både nytta och effekt. Den ska vidare baseras på bästa tillgängliga kunskap och den ska vara kostnadseffektiv. Med anledning av att resursfördelningen är strikt inom svensk sjukvård faller hårtransplantationer tyvärr utanför vad som anses vara oundgänglig och livsnödvändig vård.

Det är möjligt att det finns extremt synnerliga omständigheter i samband med olycka eller brännskada, men den möjligheten är så liten att den får anses obefintlig.

Medan hårtransplantationer medför en rad främjande effekter för mottagaren, oavsett om det gäller psykologiskt eller fysiologiskt, så bedömer Socialstyrelsen inte dem som nödvändiga eller livsuppehållande, och därmed innefattas de inte i rekommenderade behandlingar.

De teknologiska framstegen, och den medicinvetenskapliga utvecklingen, har låtit kirurger bemästra hantverket bakom kosmetiska ingrepp som hårtransplantationer. Tack och lov har denna ökade utbildningsnivå medfört att det finns ett brett sortiment av privata alternativ för att få hårtransplantation i Sverige. Dessa erbjuder dessutom en hög grad av expertis inom området.

Icke-kirurgiska ingrepp

När du beslutat att du vill ha, eller behöver, behandling för håravfall så är det i ditt bästa intresse att söka icke-kirurgiska behandlingar i första hand.

I samband med din första konsultation med din allmänläkare på vårdcentral kommer du att diskutera om det finns något inom de receptfria eller receptbelagda läkemedlen som kan hjälpa dig. Då det är den enda behandling du erbjuds via den skattefinansierade sjukvården är du i övrigt hänvisad att söka egna alternativ.

Därför är det tyvärr så att de allra flesta fall av håravfall endast kan behandlas via privata vårdgivare. De läkemedel som föreslås av vårdcentral bedöms ha tveksam effekt. Du kan i diskussion med läkare och/eller en apotekare diskutera vad du kan vara bäst hjälpt av att pröva.

Det finns såklart alternativa icke-kirurgiska metoder som anses vara verksamma för att behandla håravfall såsom PRP (Platelet Rich Plasma) vilket översatt innebär blodplättrik plasma. Denna behandling har visat goda resultat mot håravfall men erbjuds endast hos utvalda privata kliniker som är specialiserade på detta.

Sänkning av hårfästet

En sänkning av hårfästet (Scalp reduction surgery) är ett ingrepp som utförs på både män och kvinnor för att behandla olika varianter av håravfall och särskilt för ärftligt håravfall som drabbar hjässan och pannan. Ingreppet innefattar att strama åt din skalp i syfte att flytta hårtäckta bitar av skalpen till de områden som har kala fläckar, oavsett var på huvudet det kan behövas.

Liksom övrig kirurgi för att korrigera eller förebygga ett oönskat högt hårfäste så är det inget som omfattas av den skattefinansierade vården i Sverige. Om du upplever att du är i behov av sådana ingrepp är det återigen endast privata vårdgivare i Sverige som erbjuder det.

Mental hälsa

Som redan nämnts kan håravfall leda till en rad olika psykologiska påfrestningar som varierar från person till person. Exempelvis kan en person som lider av håravfall även drabbas av:

och en rad andra tillstånd. Det har även visats att det finns ett fastställt samband mellan mental hälsa och håravfall. Det är därför vanligt att personer som lider av olika stress- och ångesttillstånd även är troligare att uppleva håravfall.

Låt oss inte glömma att håravfall även kan vara ett symptom på allvarlig sjukdom. Det kan också komma vid pågående läkemedelsbehandling, exempelvis cellgiftsbehandling i samband med cancer. Håravfall kan också orsakas av genetiska faktorer som är bortom individens kontroll.

Hur det är att leva med håravfall är något som skiljer sig mellan olika individer, och därför är det viktigt att ta kontakt med en läkare. Detta inte bara för att hitta den bästa behandlingen och hjälpen för ditt håravfall, utan även för att få den psykologiska stöttningen som du kan behöva.

De som lider av håravfall har all rätt att hävda att hårtransplantationer och behandling för håravfall bör vara tillgängligt inom den reguljära svenska sjukvården. Detta med anledning av de långtgående effekterna som håravfall har på den mentala hälsan. Oavsett om håravfallet orsakas av psykisk stress, eller är orsaken till psykisk stress då är det ett lidande för de drabbade.

Tyvärr finns det i dagsläget inga riktlinjer från Socialstyrelsen som förespråkar behandling för håravfall som orsakas av eller orsakar mental ohälsa, något vi tycker vore lämpligt.

Hårbehandlingar, oavsett om de är via transplantationer, läkemedel eller andra icke-kirurgiska alternativ, kan positivt påverka någons liv. De kan upphäva de skador som orsakats av sjukdomar som alopecia areata, en anledning till håravfall som patienten inte själv kunnat påverka.

Inte bara återfår de drabbade något som sjukdomen tagit ifrån dem, dessa patienter får också en nyfunnen livslust och en förbättrad mental hälsa samt ökad självkänsla.

Råd, rådgivning m.m.

Inte bara är det en omskakande upplevelse att förlora hår, det kan också leda till personlighetsförändringar. För många är håret en del av deras identitet och definierar vilka de är som människor. Med håret kan en person uttrycka sin individualitet genom olika frisyrer, färger och klippningar.

Om förlusten av ditt hår orsakar dig stort besvär bör du se till att ta de första stegen mot att få hjälp. Det första du bör göra är att kontakta en läkare vid vårdcentral för att få orsaken till ditt håravfall utredd och få rådgivning kring potentiella behandlingar och eventuell psykologisk stöttning i din situation.

Det finns en rad stödgrupper i Sverige som samlar patienter som har det gemensamt att de drabbats av håravfall. Flera av dessa föreningar är grundade kring den orsakande sjukdomen där håravfall är en biverkan, men det finns även stöd att få för dem som drabbas av exempelvis alopecia areata.

Som vi redan poängterat så är den svenska vården till största del skattefinansierad och resurserna är inte oändliga. Finansieringen av sjukvården är ständigt under lupp. Det betyder att när fördelningen av tillgängliga resurser görs så hamnar tillstånd som alopecia areata, och andra tillstånd som orsakar håravfall, i skymundan då de inte bedöms livsnödvändiga att åtgärda.

Därför bör du ta tillvara de insatser som du faktiskt har tillgång till via vårdcentral. Boka tid hos din allmänläkare för att diskutera och få rådgivning kring behandlingar för ditt håravfall och vilka för- och nackdelar det kan finnas för dig.

.

Privata kliniker som ett alternativ till den offentliga sjukvården

Det går att hävda att den skattefinansierade sjukvården i Sverige är en av våra bästa tillgångar.

Sveriges invånare erbjuds förstklassig medicinsk service som betalas av allmänna medel och som kommer den breda allmänheten till gagn. Det faktum att du kan tillkalla en ambulans som finns till ditt förfogande inom några minuter gör att det är svårt att klandra sjukvården för att inte vara generös.

Eftersom den skattefinansierade sjukvården fördelas utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som i sin tur utgår ifrån patientens behov och inte patientens betalningsförmåga, har det oundvikligen varit en förlustaffär att driva sjukvård på det vis vi gör i Sverige. Det syns inte minst i hur resurserna sinar, vilket påverkar både vården och de anställda – som förtjänar högre löner och bättre villkor. Men det blir också tydligt i hur vårdutbudet stramats åt och inte omfattar kosmetiska ingrepp såsom hårtransplantationer eftersom de inte anses livsnödvändiga.

Här kommer de privata klinikerna in. De gör kosmetiska ingrepp som hårtransplantationer tillgängliga för en bred massa. Ännu bättre, tack vare fortbildningen av utövare så är det allt fler kirurger som kvalificerar sig för att kunna utföra en rad olika typer av hårtransplantationer såsom FUT och FUE. Detta låter dig få tillgång till ingreppen billigare än vad som var möjligt för bara några år sedan.

Här är några av för- och nackdelarna med att vända sig till privata vårdgivare. Hos en privat klinik kan du förvänta dig.

Dock kommer alla dessa fördelar till ett pris. Den offentliga vården är avgiftsfri eller kraftigt subventionerad av skattemedel. Det begränsade stöd du kan få från till exempel vårdcentral kostar dig nästintill ingenting. Att vända sig till privata kliniker som erbjuder kosmetisk kirurgi kan bli kostsamt, beroende på vilken behandling du önskar genomföra.

Därför rekommenderar vi att du utför noggranna efterforskningar innan du väljer vilken kirurg och klinik som du beslutar att vända dig till. Förslagsvis gör du en lista på för- och nackdelar med samtliga.

Sammanfattning

Om du lider av håravfall, oavsett om det är ärftligt, orsakat av mediciner, en skada eller sjukdom, så rekommenderar vi dig att du tar de första stegen för att återfå ditt hår genom att kontakta en allmänläkare på din vårdcentral.

Den rådgivning och det stöd du kan få från din vårdcentral hjälper dig att utforska dina unika omständigheter och vilka alternativ du har för att gå vidare och hitta den bästa behandlingen för dig.